7. Nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin

Hverdagens utfordringer

"Vi får det til!"

Hamar, 9. - 10. mars, 2021

Temaer

 • Personsentrert omsorg
 • Tilbudet og omsorgen for de eldre og deres pårørende
 • Etiske og juridiske dilemma
 • Ernæring, psykisk sykdom og demens
 • Palliasjon
 • Polyfarmasi og riktig legemiddelbruk

En konferanse for

 • Sykepleiere
 • Leger
 • Helsepersonell
 • Politikere
 • Planleggere
 • Forskere
 • Undervisningspersonell innen feltet

Tirsdag 9. mars

08.30 – 09.30 Registrering 

09.30 – 09.45 Åpning av konferansen

Kulturelt innslag ved elever fra Tonheim folkehøgskole

09.45 – 09.55  Velkommen til Hamar

Einar Busterud, ordfører Hamar kommune

Etiske og juridiske dilemma  

10.00 – 10.40 Pasienten med demens i gjennomstrømmingens tid

Torgeir Bruun Wyller, Professor i geriatri, Universitetet i Oslo, overlege Oslo universitetssykehus

10.40 – 10.55 Pause med lett servering 

10.55 – 11.40 Behandlingsavklaring og forhåndssamtaler

Carl Tobias Peterson, sykehjemslege, Hamar kommune

11.40– 12.40 Etiske og juridiske utfordringer ved tiltak for å begrense smitte med Covid 19

Tom Borza, psykiater, alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Knut Erling Moksnes, sykehjemslege Gran kommune

12.40 – 13.40 Lunsj

Hverdagens utfordringer

13.40 – 14.10 Hverdagens utfordringer

Frøydis Høyem, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Utfordringer mot 2040 – Er vi riktig forberedt?

14.10 – 14.50 Innledning til paneldebatt, utgangspunkt i REDIC-rapporten

Sverre Bergh, lege og forskningsleder, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet

14.50 – 16.00 Paneldebatt

Debattleder: Bjørn Lichtwarck   

Deltagere: Sverre Rydjord, kommunalsjef Helse- og omsorg, Ringsaker kommune

Øyvind Kirkevold, sykepleier, professor NTNU Gjøvik

 Anita Vatland, leder Pårørendealliansen

Torgeir Bruun Wyller, professor geriatri                             

Frøydis Høyem, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Dag 1 avsluttes med

16.00 – 16.30 ”Åtte huskelapper om omsorg”

Inge Eidsvåg, idehistoriker, forfatter

17.00 – 18.45 Årsmøte i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (NFAS) 

20.00 Middag med underholdning 

Onsdag 10. mars

Palliasjon

08.45 – 09.20 Overordnet plan for palliasjon                                                          

Kristian Jansen, phd og sykehjemsoverlege Bergen kommune

09.20 – 10.00 Livets siste dager – tilpasses Covid 19 og om veileder som inkl covid

Maren Anne Berglund, Overlege Palliativt team Sykehuset innlandet Hamar/Elverum, lege Lindrende enhet, Hamar Kommune

Personsentrert omsorg

10.00 – 10.30 Personsentrert omsorg – filosofisk og teoretisk grunnlag

Anne Marie Mork Rokstad: Professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

10.30– 11.00 TID – Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens og andre komplekse tilstander

Bjørn Lichtwarck, spesiallege, PhD, Alderspsykiatrisk avdeling, SI

11.00 – 11.30 VIPS praksismodell for personsentrert omsorg

Janne Røsvik, sykepleier og forsker, Aldring og helse

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30– 13.00 Marte Meo metoden i demensomsorgen – virker det?

Kirsti Fredheim, spesialsykepleier i SAM-AKS, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet

13.00– 13.30 Strukturert miljøbehandling

Irene Mari Røen, sykepleier, PhD, leder USHT, Innlandet (Hedmark)

13.30 – 14.00 Ledelse ved innføring av personsentrert omsorg 

Ingebjørg Jordbrekk, sykepleier, avdelingsleder ved skjermet avdeling, Tasta sykehjem Stavanger

14.00 – 14.30 Betydning av ledelse for kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

Rita Jacobsen, professor Lovisenberg diakonale høgskole

14.30 – 14.45 Pause 

Riktig legemiddelbruk  

14.45 – 15.30 Legemiddelbruk hos eldre

ved overlege i geriatri

Ernæring hos eldre

15.30 – 16.00 Matgledekorpset – samspill for en bedre matopplevelse

Marit Toverud, sykepleier med master i ernæring, helse og miljø

Turid Windjusveen Olsen, dirigent for matgledekorpset v/ Fylkesmannen Innlandet

16.00 – 16.30 Hva er god ernæringsomsorg?

Kristine Nordkvelle, klinisk ernæringsfysiolog ved Lovisenberg Diakonale sykehus og Sagene bydel, Oslo

16.30 – 17.00 Avsluttende innlegg 

Kjellaug Enoksen, leder Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

17.00 VEL HJEM