7. Nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin

Hverdagens utfordringer

"Vi får det til!"

Hamar, 17. - 18. mars, 2020

Temaer

 • Personsentrert omsorg
 • Tilbudet og omsorgen for de eldre og deres pårørende
 • Etiske og juridiske dilemma
 • Ernæring, psykisk sykdom og demens
 • Palliasjon
 • Polyfarmasi og riktig legemiddelbruk

En konferanse for

 • Sykepleiere
 • Leger
 • Helsepersonell
 • Politikere
 • Planleggere
 • Forskere
 • Undervisningspersonell innen feltet

Tirsdag 17. mars

08.30 – 09.30 Registrering

09.30 – 09.45 Åpning med Tonheim

09.45-10.15  Velkommen til mjøsbyen! 

Åpningsinnlegg ved Statssekretær Anne Bramo, HOD

Etiske og juridiske dilemma

10.15 – 11.00 Pasienten med demens i gjennomstrømmingens tid. 

Torgeir Bruun Wyller, Professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo Universitetssykehus

11.00 – 11.15 Pause med lett servering

11.15 – 11.55 HLR, behandlingsavklaring og forhåndssamtaler

12.00 – 12.40 Tvangsbegrensningsloven

12.45 – 13.15 Kloke valg

13.15 – 14.15 Lunsj

Palliasjon

14.15 – 14.45 Overordnet plan for palliasjon

14.50 – 15.25 Livets siste dager 

Hverdagens utfordringer i 2040 – er vi riktig forberedt?

15.30 – 16.10 REDIC-rapporten 

Sverre Bergh, Forskningsleder, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet.

16.15 – 17.00 Paneldebatt

17.00 Slutt på konferanseprogrammet for dagen

17.15 – 19.00 Årsmøte i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas)

20.00: Middag med underholdning

Onsdag 18. mars

Ernæring hos eldre, de med psykisk sykdom og personer med demens

09.00 – 09.25 Matgledekorpset

Marit Toverud,sykepleier med master i ernæring, helse og miljø. Turid Windjusveen Olsen, dirigent for matgledekorpset v/ Fylkesmannen Innlandet

09.30 – 10.00 Hva er god ernæringsomsorg? 

Kristine Nordkvelle, klinisk ernæringsfysiolog ved Lovisenberg Diakonale sykehus og sagene bydel, Oslo

Personsentrert omsorg

10.00 – 10.30 Personsentrert omsorg – filosofisk og teoretisk
grunnlag 

Anne Marie Mork Rokstad, Professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonal kompetansjetjeneste for aldring og helse

10.35 – 11.05  TID – Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens og andre komplekse tilstander 

Bjørn Lichtwarck, Spesialist i allmennmedisin, PhD

11.10 – 11.40 VIPS praksismodell for personsentrert omsorg 

Janne Røsvik, Sykepleier og forsker

11.45 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.05 Marte – Meo i demensomsorgen.. Virker det?

Kirsti Fredheim, spesialsykepleier i SAM-AKS, Alderspyskiatri avdeling – Sykehuset Innlandet

13.10 – 13.40 Strukturert miljøbehandling 

Irene Mari Røen, Sykepleier, PhD, Leder USHT, Innlandet (Hedemark)

13.45 – 14.05 Ledelse ved innføring av personsentrert omsorg 

Ingebjørg Jordbrekk, psykiatrisk sykepleier, avdelingsleder ved skjermet avdeling på Tasta sykehjem Stavanger

14.10 – 14.40 Betydningen av ledelse for kvalitet i pleie- og
omsorgstjenesten 

Rita Jacobsen, Professor

14.40 – 15.00 Pause

Polyfarmasi og riktig legemiddelbruk

15.00 – 15.30 Polyfarmasi 

Hilde Holm, Avdelingsleder farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Innlandet

15.35– 16.05 Riktig legemiddelbruk til de eldre 

Hilde Holm, Avdelingsleder farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene, Innlandet

16.05 – 16.35 ”Åtte huskelapper for omsorg” 

Inge Eidsvåg, Lektor og Forfatter

16.35 – 17.00 Avsluttende innlegg 

Kjellaug Enoksen, Leder for Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

17.00 VEL HJEM!