Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin er en spesialforening i Den norske legeforening. 

Foreningen er for alle leger som har interesse for alders- og sykehjemsmedisin. 

Vi ønsker deg som medlem!

 

Om foreningen

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin er en spesialforening i Den norske legeforening. Foreningen ble stiftet 24. oktober 2012. Alle leger som har interesse for fagfeltet er velkommen som medlemmer.

Styret 2020

 • Leder Kjellaug Enoksen, Tromsø
 • Synne Helland Moen, Drammen
 • Marit Elisabeth Apeland Alfsvåg, Stavanger
 • Linn Christin Nordseth, Oslo
 • Lars Kåre Hægstad, Trondheim

Vara-representanter:
Kathrine G. Pedersen, Risør og Kristian Jansen, Bergen

Foreningens formål

 1. Være premissleverandør i utviklingen av Kompetanseområdet alders-og sykehjemsmedisin, og fremme fagfeltet i Dnlf og samfunnet forøvrig
 2. Bidra til kvalitetsutvikling, kompetanseheving, forskning og undervisning
 3. Fremme rekruttering innenfor fagfeltet
 4. Bidra til tverrfaglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
 5. Delta i høringsuttalelser og arbeidsgrupper i fagfeltet.
 6. Arbeide for at sykehjemslegetjenesten skal merittere som sideutdanning i relevante spesialiteter

For å nå våre mål vil vi i denne perioden prioritere følgende saker:

1.     Arbeide for at leger som ansettes i sykehjem får:

 • a.     utdanningsplan som leder fram til kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin
 • b.     veileder og tilgang til daglig supervisjon under sykehjemstjenesten dersom de er i spesialisering.

2.     Arbeide for at leger som er  ansatt før og etter 1.3.2017 får samme rett til spesialisering i allmennmedisin, og til å gjennomføre kompetanseområdet i alders og sykehjemsmedisin.

3.     Arbeide for at det skapes et kurstilbud som dekker fagområdet ASM ved å:

 • a.     bidra i utvikling av basiskurs som forvaltes av sakkyndigkomitè i alders- og sykehjemsmedisin.
 • b.     bidra til at det etableres regionale arenaer for  kurs i ASM f.eks. i samarbeid med Legeforeningens  utdanningskomité i fylkene

4.     Arbeide for at det etableres læringsaktiviteter opp til læringsmålene i allmennmedisin, som sikrer at alle leger under spesialisering i allmennmedisin oppnår god kompetanse og erfaring innenfor alders og sykehjemsmedisin.

5.     Arbeide for at leger og annet fagpersonell i sykehjem skal ha et funksjonelt elektronisk pasientjournalsystem (EPJ).

6.     Arbeide for at leger skal ha formelle posisjoner i ledelsen av sykehjem og i kommunenes pleie- og omsorgstjenester for å:

 • a.     bidra til å styrke tverrfaglig lederkompetanse i sykehjemmene.
 • b.     kvalitetssikre helsetjenestene for skrøpelige hjemmeboende og beboere i andre boformer enn sykehjem.
 • c.      gi sykehjemsleger mulighet til å påvirke utforming av avtaler om endrede tilbud i sykehjem som samhandlingsreformen legger opp til.

7.     Utarbeide normtall for legebemanning i sykehjem som sikrer god faglig kvalitet for pasientene og som gir gode arbeidsbetingelser for sykehjemslegene.

8.     Utvikle foreningens hjemmeside til å bli en foretrukket side for leger som arbeider i sykehjem.

For mer informasjon gå inn på foreningens hjemmeside, http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-alders–og-sykehjemsmedisin/
www.legeforeningen.no

Bli medlem!

Melde deg inn ved å sende en epost til medlem@legeforeningen.no

 • Oppgi: navn, medlemsnummer i Legeforeningen. 
 • E-posten bør helst komme fra den som er registrert i din profil på legeforeningen.no 
 • Merk: «Medlemskap i Nfas»

Send gjerne kopi til: nfas.mail@gmail.com

Årskontingent: 

kr. 200,- for Leger

kr. 100,- for Legestudenter