NFAS


Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin
er en spesialforening i Den norske legeforening.
Foreningen ble stiftet 24. oktober 2012. Alle leger som har interesse for fagfeltet er velkommen som medlemmer.

Vil du bli medlem? Trykk her for å laste ned brosjyre.

Foreningens vedtekter, §2 Formål

 1. Være premissleverandør i utviklingen av Kompetanseområdet alders-og sykehjemsmedisin, og fremme fagfeltet i Dnlf og samfunnet forøvrig
 2. Bidra til kvalitetsutvikling, kompetanseheving, forskning og undervisning
 3. Fremme rekruttering innenfor fagfeltet
 4. Bidra til tverrfaglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
 5. Delta i høringsuttalelser og arbeidsgrupper i fagfeltet.
 6. Arbeide for at sykehjemslegetjenesten skal merittere som sideutdanning i relevante spesialiteter

 

Arbeidsprogram vedtatt på årsmøte 10.03.14

 1. Leger og annet fagpersonell i sykehjem skal ha et funksjonelt elektronisk pasient-journalsystem (EPJ).
 2. Leger skal være med i utforming av avtaler om endrede tilbud i sykehjem som samhandlingsreformen legger opp til.
 3. Tjeneste i sykehjem skal merittere til relevante spesialiteter. Opprettelse av egen spesialitet i alders- og sykehjemsmedisin er et langsiktig mål.
 4. Utarbeide nye normer for antall legetimer i sykehjem som sikrer god faglig kvalitet for pasientene og som gir gode arbeidsbetingelser for sykehjemslegene. Det skal arbeides for at disse normene blir nasjonale normer for legetjenesten i sykehjem.
 5. Leger skal ha formelle posisjoner i ledelsen av sykehjem og i kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Bidra til å styrke tverrfaglig kompetanse i sykehjemmene.
 6. Kvalitetssikre helsetjenestene for skrøpelige hjemmeboende og beboere i andre boformer enn sykehjem.

 

Foreningens styre 2017

Styret fra venstre: Torbjørn Henriksen, Kyrre Pedersen, Elizabeth Anna Kimbell, Kjellaug Enoksen, Stephan Sudkamp og Ann-Kristin Stokke.

 • Leder Kjellaug Enoksen, Bergen
 • Nestleder Elizabeth Anna Kimbell, Levanger
 • Kasserer Stephan Sudkamp, Stavanger
 • Sekretær Ann-Kristin Stokke, Moss
 • Styremedlem Kyrre Pedersen, Bergen
 • Vara Hallgeir Mæsel Kolvik, Bodø
 • Vara Torbjørn Henriksen, Oslo

 

For mer informasjon gå inn på foreningens hjemmeside, http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-alders–og-sykehjemsmedisin/
www.legeforeningen.no