Godkjenninger

Det er søkt om følgende godkjenninger:

Allmennmedisin: Den Norske Legeforening godkjenner 15 timer klinisk emnekurs i alders- og sykehjemsmedisin for legers videre og etterutdanning.

Samfunnsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: Den Norske Legeforening godkjenner 15 timer med valgfritt kurs.

Sykepleie/spesialsykepleie: Kurset er søkt godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 15 timer.

Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent  8. nasjonale konferansen i Alders- og sykehjemsmedisin slik at kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset er godkjent med 15 timer.

Fagforbundet v/ seksjon for helse og sosial:  Kurset er godkjent  som tellende program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrig helsefaglig personellgrupper med 15 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.