Godkjenninger

Godkjente kurs:

Allmennmedisin: Den Norske Legeforening godkjenner 15 timer klinisk emnekurs i alders- og sykehjemsmedisin for legers videre og etterutdanning.

Samfunnsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: Den Norske Legeforening godkjenner 15 timer med valgfritt kurs.

Sykepleie/spesialsykepleie: Kurset er søkt godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 15 timer.

Norsk Ergoterapeutforbund søkt godkjenning: den 7.nasjonale konferansen i Alders- og sykehjemsmedisin som spesialistspesifikt kurs meritterende med 17 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, folkegelse, allmennhelse eller somatisk helse.

Norsk Fysioterapeutforbund søkt godkjenning 7. nasjonale konferansen i Alders- og sykehjemsmedisin slik at kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset blir godkjent med 15 timer.

Fagforbundet v/ seksjon for helse og sosial søkt godkjenning som tellende program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrig helsefaglig personellgrupper med 15 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.